6 – latki

Nauczycielki prowadzące: mgr Anna Sierschuła, mgr Grażyna Zaremba
Nauczycie wspomagający: mgr Dorota Anioł
Pomoc nauczyciela: Paulina Jóźwiak

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na programie wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole ” Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska- Mieszek.

 

Działania wychowawczo-dydaktyczne w naszej grupie są ukierunkowane na:

 

 • stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami;
 • stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
 • kształtowanie postaw moralnych, propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
 • kształtowanie czynnych postaw zmierzających do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej i muzycznej;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej;
 • budowanie poczucia przynależności regionalnej i narodowej;
 • podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • rozwijanie kompetencji matematycznych i logicznego myślenia poprzez naukę gier planszowych  takich jak  „ Kółko i krzyżyk”, „Domino matematyczne”, czy „ Manka”.

Aby stymulować aktywność naszych  podopiecznych, podtrzymywać ich wewnętrzną motywację do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności  oraz kształtować prawidłowe relacje społeczne, w swojej pracy wykorzystujemy  między innymi:

 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która pozwala rozwijać u dzieci orientację w schemacie ciała i przestrzeni, a także ułatwia dzieciom mającym trudności w przystosowaniu się nawiązywanie właściwych kontaktów społecznych

 

 • Metodę Dobrego Startu, która jest pomocna w usprawnianiu czynności analizatorów, a także kształtowaniu lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

 

 • Metodę Pedagogiki Zabawy, która pomaga w integrowaniu członków grupy, budowaniu pozytywnych i dobrych relacji między nimi, tworzeniu sytuacji edukacyjnych służących uczestnikom zajęć dla zdobycia wiedzy, doświadczeń, umiejętności i przeżyć. Aby osiągnąć te założenia, pedagogika zabawy wykorzystuje różnorodne środki wyrazu (ruch, śpiew, muzykę, plastykę), zakłada unikanie rywalizacji na rzecz współpracy i współdziałania w zespole.

 

 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, która służy usprawnianiu sfery ruchowej dziecka, relaksacji, zdolności koncentracji uwagi oraz rozwijaniu podstawowych procesów poznawczych

 

 • Muzykoterapię, która pozwala rozwijać koncentrację uwagi, redukuje napięcia psychofizyczne, relaksuje.

 

 • Hata-jogę– ćwiczenia rozciągające i równoważne, które   wspaniale rozwijają  gibkość, siłę i zmysł równowagi. Wzmacniają  ciało, czyniąc je elastycznym. Znakomicie działają na kręgosłup  dziecka i rozwój jego  kośćca.

W  celu zintegrowania oddziaływań wychowawczych-dydaktycznych, duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami, do której serdecznie zapraszamy.