Ogłoszenia

UWAGA RODZICE !!!

Z dniem 30.11.2020 r. wznawiamy zajęcia w przedszkolu w normalnym trybie. Jednak prosimy Państwa o szczególną ostrożność i przemyślaną decyzję co do przyprowadzania dzieci do placówki.

Prosimy o zapoznanie się z ostatnimi aktualizacjami dotyczącymi wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Swarzędzu.

UWAGA RODZICE , BARDZO WAŻNE !!!

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM KOLEJNYCH PRZYPADKÓW COVID-19 W PRZEDSZKOLU W TYM RÓWNIEŻ W KUCHNI , ZA ZGODĄ ORGANU PROWADZĄCEGO ZAWIESZAM ZAJĘCIA do 27 LISTOPADA W CELU ZORGANIZOWANIA PRACY PLACÓWKI.

O NASTĘPNYCH DECYZJACH ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI ODRĘBNYM E-MAILEM.

DZIĘKUJĘ ZA ZROZUMIENIE, DYREKTOR PRZEDSZKOLA

UWAGA RODZICE!!

OD 02.11.2020 r. OBOWIĄZUJE NOWA FORMA UZYSKANIA INFORMACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA DANY MIESIĄC.

W ZAKŁADCE ” KĄCIK DLA RODZICÓW ” BĘDĄ PODAWANE KWOTY, KTÓRE SĄ PRZYPISANE DO PODANYCH PAŃSTWU KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH.

W PRZYPADKU BRAKU KODU PROSZĘ O TELEFON DO ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLA 61 8174233 W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00.

Informacja dla rodziców- nowy rok szkolny 2020/2021

INFORMACJA O ODBIORZE DZIECI

UWAGA RODZICE

 Z DNIEM 23.07.2020 r.

Wznawiamy możliwość przyprowadzania i odbierania

dzieci przez osoby upoważnione (osoby pełnoletnie)

tzn. osoby dorosłe ujęte w upoważnieniach podanych w ciągu roku szkolnego.      

ODBIÓR DZIECI – INFORMACJA DLA RODZICÓW

UWAGA RODZICE

 Z DNIEM 16.06.2020 r . dopuszczamy możliwość

 ODBIORU (!!!) dzieci przez osoby upoważnione

tzn. osoby dorosłe ujęte w upoważnieniach podanych w ciągu roku szkolnego.

                       PRZYPROWADZA

 rano do Przedszkola nadal rodzic lub opiekun prawny

PLACÓWKA NIECZYNNA 12.06.2020 r

Informujemy rodziców i opiekunów , że w dniu 12.06.2020 r. , dzień po Bożym Ciele, przedszkole będzie nieczynne.

REKRUTACJA 2020/2021- potwierdzenie woli (!!!)

REKRUTACJA 2020/2021

Od dnia  02.06.2020 r. do 09.06.2020 r.

będą przyjmowane deklaracje potwierdzenia woli

Dokumenty będą przyjmowane     w dniu

2; 3; 4; 5; 9 czerwiec w godzinach od   9.00 do 13.00

oraz          8 czerwca w godzinach od 14.00 do 16.30

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

Z  PRZEDSZKOLA NR 2 IM. „MISIA USZATKA” W SWARZĘDZU

W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI OD DN 18.05.2020 r.

Od dn. 18 maja 2020r. wznawiamy wychowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 2 im. „Misia Uszatka” z siedzibą w Swarzędzu na oś. Czwartaków 8.

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność oddziałów może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce. Pierwszeństwo w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki ze względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, a także realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

I. Zasady dla rodziców/opiekunów prawnych obowiązujące w placówce:

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do:

1) przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

2) zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

3) przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury);

4) nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

5) wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek (pluszaków, małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek itp.); 

6) regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślania, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Przypominania dziecku, by nie przytulało innych dzieci;

7) zwrócenia dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

II. Zasady obowiązujące przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci:

1. Codziennie rano przed wyjściem do przedszkola należy dokonywać pomiaru temperatury ciała dziecka. Temperatura będzie także mierzona bezpośrednio po przybyciu do placówki, w trakcie pobytu w placówce oraz przed oddaniem dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu.

2. Dziecko do przedszkola będzie przyprowadzał i odbierał tylko rodzic/opiekun prawny pod rygorem nieprzyjęcia dziecka do placówki.

3. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko musi być zdrowy.

4. Rodzic/opiekun prawny, przyprowadzając/odbierając dziecko, nie wchodzi do placówki. Dziecko odbierane/oddawane jest przez nauczyciela w progu wejścia do placówki.

5. W przypadku podejrzenia zakażenia dziecka wirusem SARS-CoV-2 rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy). Jako rodzic/opiekun prawny zobowiązuję się odebrać dziecko z placówki najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania telefonu z placówki. W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości skontaktowania się rodzic/opiekun prawny zgadza się, żeby dyrektor placówki zawiadomił właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

6. Do placówki dziecko należy przyprowadzać do godziny 8:30. Po tej godzinie placówka nie będzie przyjmowała dzieci, gdyż szatnia zostanie zamknięta i zdezynfekowana.

  • Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup przedszkolnych (do 9 dzieci w sali) oraz przestrzeganie zasad higieny.
  • Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem.
  • W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola, jako rodzic/opiekun prawny, zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zasad.

Potwierdzam, że zapoznałem się z:

1) Procedurą bezpiecznej organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemicznym w kraju w Przedszkolu nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu.

2)Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza informacji dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci z  przedszkola ………………..………………………………………………………………. w związku z powrotem dzieci do placówki od dnia 18 maja 2020 r.

……………………………………………………..

                                                                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

PROCEDURA BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI OPIEKI NA TERENIE PLACÓWKI

Procedura bezpiecznej organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemicznym w kraju w Przedszkolu nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.),

5. Statut Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.),

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),

8. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

II. Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na placówkę obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.

III. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

1) zasad pracy dla pracowników,

2) zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do/z placówki,

3) zasad organizacji opieki w placówce,

4) zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,

5) zasad dezynfekcji,

6) zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,

7) zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie placówki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

IV. Zakres procedury

Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników placówki, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

V. Praca personelu

1. Pracownik po wejściu na teren placówki dezynfekuje ręce i dokonuje pomiaru temperatury ciała. Gdy nie przekracza ona 37°C oraz nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może rozpocząć pracę i udać się na swoje stanowisko pracy.

2. Przed wejściem na salę, rozpoczęciem pracy w kuchni czy też na innym stanowisku pracy pracownik zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce.

3. Pracownik przygotowujący posiłki powinien być wyposażony, podczas przygotowywania i podawania posiłków, w fartuch lub kombinezon ochronny, rękawiczki oraz przyłbicę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji graficznej zamieszczonej w kuchni.

4. Pracownicy trzymają się ścieżek komunikacyjnych wyznaczonych przez dyrekcję względem ich stanowisk pracy.

5. Personel pomocniczy ogranicza do minimum kontakt  z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

7. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5m odległości między sobą.

VI. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do/z placówki

1. Dziecko do i z przedszkola przyprowadzać i odbierać może tylko rodzic/opiekun prawny, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

2. Do placówki rodzic/ opiekun prawny może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.

3. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając/odbierając dziecko nie wchodzi do placówki. Dziecko jest odbierane/wydawane przez pracownika przedszkola w progu wejścia do placówki.

5. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem/domofonem.

6. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans minimum 2 metrów pomiędzy personelem,  innymi dziećmi oraz innymi rodzicami/opiekunami prawnymi.

7. Przy rodzicu/opiekunie prawnym przyprowadzającym dziecko do przedszkola dziecko ma mierzoną temperaturę ciała. Temperatura ciała mierzona jest także przed wyjściem dziecka z placówki. Dodatkowy pomiar temperatury ciała następuje w ciągu pobytu dziecka w placówce.  Każdy wynik pomiaru temperatury ciała dziecka jest zapisywany w karcie dziecka.

8. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. W przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

9. Po każdym odbiorze dziecka pracownik przedszkola dezynfekuje ręce.

10. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych niepotrzebnych rzeczy i zabawek z domu ani nie wynoszą ich z placówki.

11. W przypadku podejrzenia zakażenia dziecka wirusem SARS-CoV-2 zostaną podjęcie wewnętrzne procedury bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy). Rodzic/opiekun prawny po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania telefonu z placówki. W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi  dziecka, dyrektor placówki zawiadomi właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

12. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji, wówczas przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest bezwzględnie zakazane.

13. Do placówki dziecko należy przyprowadzić do godziny 8:30 . Po tej godzinie placówka nie będzie przyjmowała dzieci, gdyż szatnia zostanie zamknięta i zdezynfekowana.

14. Rodzic/opiekun prawny dla dziecka, które ukończyło 4. rok życia, zapewnia indywidualną osłonę nosa i ust  na czas drogi do/z przedszkola.

VII. Organizacja opieki w placówce

1. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali.

2. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie.

3. W grupie przedszkolnej może przebywać do 9 dzieci. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może zwiększyć liczbę do 11 dzieci. Jednakże minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4mkw na każde jedno dziecko i każdego opiekuna.

4. W przypadku braku miejsc  dla wszystkich dzieci przyjętych do placówki, o pierwszeństwie skorzystania z opieki zorganizowanej na terenie placówki decyduje organ prowadzący po zapoznaniu się z sugestiami otrzymanymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

5. Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji oraz osób zwalczających i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek powinna zostać ograniczona.

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek z domu ani ich wynosić z przedszkola.

8. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci na placu zabaw, posiłków, jak i również podczas zajęć.

9. Grupy przedszkolne nie mogą się spotykać.

10. Przebywanie na placu zabaw odbywa się z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a sprzęt na placu zabaw musi być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

11. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki.

12. Zakazuje się na terenie placówki  mycia zębów przez dzieci  do odwołania.

13. W placówce zostaje wyznaczone pomieszczenie do izolacji osób z objawami chorobowymi.

VIII. Gastronomia

1. Posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej z zachowaniem ogólnej procedury uwzględnionej w HACCP placówki oraz wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa.

2. Produkty zakupione do przygotowania posiłków należy bezwzględnie dezynfekować (dotyczy to także opakowań).

3. Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków, które od razu po użyciu wydawane są do brudnej kuchni i wyparzane.

3. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem w celu przygotowania posiłku specjalnie do tego przeznaczonym środkiem, oraz po każdorazowym użyciu.

4. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko- wyparzarce.

5. Podczas wydawania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczki  lub przyłbice.

6. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć  i wyparzać w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.

IX. Dezynfekcja

1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.

2. Rodzice/ opiekunowie prawni wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę zakrywająca nos i usta.

3. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.

4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

9. Dyrekcja kontroluje czynności porządkowe oraz plan dezynfekcji.

X. Przebywanie osób trzecich

Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych.

XI. Postępowanie na wypadek stwierdzenia na terenie placówki zakażenia COVID-19

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

2. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3. W placówce wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie i wydzielono obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4. Pracownicy/obsługa podmiotu zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirust a także obowiązujących przepisów prawa.

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

11. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

XII. Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor placówki.

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki.

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor placówki.

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 18.05.2020 r. do odwołania przez Dyrektora Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu.