Rekrutacja

Zasady rekrutacji

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKONYCHW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparte są na ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.  Nabór dotyczy dzieci z roczników 2012-2015 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XLVI/452/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia                23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

 

Kryteria ustawowe Liczba punktów
Wielodzietność rodziny kandydata* 60
Niepełnosprawność kandydata 60
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 60
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 60
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 60
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** 60
Objęcia kandydata piecza zastępczą 60

* Wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Kryteria dodatkowe Liczba punktów
Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. – 1 pkt. Max. 6
Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko. 15
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór. 10
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko. 5

 

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako potwierdzenie spełniania kryteriów:

  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  • Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny;
  • Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  • Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697)
  • Zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka (wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej);
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór – we wniosku;
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz.

 

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Deklaracja kontynuacji

deklaracja2018

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI
26 lutego 2018 r. (poniedziałek) 6 marca 2018 r. (wtorek) Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2012-2015).
14 marca 2018 r. (środa), godz. 9:00 30 marca 2018 r. (piątek),

godz. 16:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2012 – 2015).
16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 9:00   Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek),

godz. 9:00

23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek),

godz. 16:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
26 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 9:00   Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
    Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
    Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
    Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
    Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
07 maja 2018 r. (poniedziałek), godz. 8:00 18 maja 2018 r. (piątek),

godz. 16:00

Złożenie wniosków wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2012 – 2015).
04 czerwca 2018 r. (poniedziałek), godz. 9:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
04 czerwca 2018 r. (poniedziałek),

godz. 9:00

11 czerwca 2018 r. (czwartek),

godz. 16:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
14 czerwca 2018 r. (czwartek), godz. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

Uchwała

Uchwała – opłaty
Uchwała – kryteria
Zarządzenie – terminy