2019.03.20 Wizyta w Centrum Historii i Sztuki- grupa 5