• Nazwa programu: Program edukacji dla bezpieczeństwa – „Rośnij zdrowo, żyj bezpiecznie”
  • Autorki: Małgorzata Wiedemann, Hanna Jankowska

  • Założenia programu: Program „Rośnij zdrowo, żyj bezpiecznie” promujący bezpieczne zachowania przeznaczony jest do realizacji zarówno z młodszymi, jak i starszymi przedszkolakami i obejmuje grupy wiekowe od 3 do 6 lat. Założeniem programu jest uświadamianie dzieciom ogromnego znaczenie szeroko pojętego bezpieczeństwa w życiu człowieka oraz przybliżanie działań, które pomogą wyeliminować wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa.  Program edukacji dla bezpieczeństwa oprócz powszechnie omawianych z dziećmi tematów koncentrujących się wokół umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, uświadamiania niebezpieczeństw, które mogą grozić w źle wybranym miejscu zabawy, zagrożeń wynikających z zabaw niebezpiecznymi przedmiotami, czy też niebezpieczeństw ze strony zwierząt, został poszerzony o zagadnienia dotyczące ochrony dzieci przed zagrożeniami społecznymi oraz wpływem degradacji środowiska na nasze zdrowie i życie. Ponadto w programie ujęte zostały treści przybliżające dzieciom zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia- udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w razie ewakuacji i innych sytuacjach zagrożenia oraz propagowanie idei ICE( karta ratunkowa) wśród najstarszych przedszkolaków.
  • Program uwzględnia następujące obszary zagrożeń:
  1. Poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw- w przedszkolu, domu i na placu zabaw.
  2. Radzenie sobie w sytuacji trudnej i odważne proszenie o pomoc.
  3. Zachowanie ostrożności w stosunku do obcych ludzi, nieznanych roślin i zwierząt.
  4. Doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji.
  5. Rozpoznawanie zagrożeń i nabywanie umiejętności ich unikania.
  • Cel główny: Stwarzanie dzieciom okazji i sytuacji do rozwijania czynnych postaw, wyrażających się dbałością o bezpieczeństwo własne i innych.
  • Realizacja: Nabywanie umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, przewidywanie konsekwencji zachowań własnych oraz innych osób oraz unikanie zagrożeń nie jest zadaniem łatwym dla dziecka w wieku przedszkolnym, jest procesem długofalowym wymagającym wielu zmian na różnych płaszczyznach oraz zaangażowania wielu osób i instytucji. W przyswajaniu treści z zakresu bezpieczeństwa w programie „Rośnij zdrowo, żyj bezpiecznie” ogromne znaczenie ma postawa i zaangażowanie nauczycieli naszego przedszkola, środowiska rodzinnego, oraz instytucji ważnych z punktu widzenia poruszanych problemów (Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu; Komendy Policji w Swarzędzu, Pogotowia Ratunkowym, Żandarmerii Wojskowej, Poradni Lekarza Rodzinnego).Program edukacyjny zakłada organizowanie teatrzyków kukiełkowych przybliżających dzieciom tematykę bezpieczeństwa, projekcje filmów edukacyjnych, udział w akcjach proekologicznych: typu: Dzień bez samochodu, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata oraz aktywne udział w lokalnych i ogólnopolskich programach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa kierowanych do przedszkolaków np.: „Mamo, tato już wiem jak być bezpiecznym”, „Z Pyrkiem bezpieczniej”, itp.