O Przedszkolu

Koncepcja Przedszkola

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu

Podstawa prawna:

  • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek(Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).
  • Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, kształtuje tolerancję, wrażliwość i zrozumienie dla innych zachowań a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Naszą działalność opisuje cytat: „Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie ” („Etapy wychowania” M. Debesse).

Więcej

O Przedszkolu

I. O przedszkolu – stopień organizacyjny: jednostka budżetowa, – status przedszkole: publiczne, – organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, – rok założenia: 1982, – dyrektor przedszkola: mgr Małgorzata Wiedemann, – przedszkole 5-oddziałowe mogące przyjąć 125 dzieci w wieku od 3-6 lat, – kadra nauczycielska liczy 10 osób posiadających wykształcenie w kierunku wychowania przedszkolnego oraz […]

Więcej

Regulamin Bezpieczeństwa

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA NR 2 „MIŚ USZATEK” W SWARZĘDZU

Więcej

Ramowy Rozkład Dnia

PRZEDSZKOLE  NR  2  „MIŚ  USZATEK” CZYNNE: 600 – 1700

Więcej

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek”w Swarzędzu

Więcej