3-latki
Nauczycielki prowadzące:  mgr Magdalena Szyniszewska, mgr Patrycja Tyl

Pomoc nauczyciela: Małgorzata Singer, Klaudia Stęchlicka

Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na programie wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole ” Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska- Mieszek

Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na programie wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole ” Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska- Mieszek

Działania wychowawczo-dydaktyczne w naszej grupie są ukierunkowane na:

stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami;

stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;

kształtowanie postaw moralnych, propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;

kształtowanie czynnych postaw zmierzających do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;

kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej i muzycznej;

doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej;

budowanie poczucia przynależności regionalnej i narodowej;

podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

rozwijanie kompetencji matematycznych i logicznego myślenia

Aby stymulować aktywność naszych  podopiecznych, podtrzymywać ich wewnętrzną motywację do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności  oraz kształtować prawidłowe relacje społeczne, w swojej pracy wykorzystujemy  między innymi:

Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która pozwala rozwijać u dzieci orientację w schemacie ciała i przestrzeni, a także ułatwia dzieciom mającym trudności w przystosowaniu się nawiązywanie właściwych kontaktów społecznych

Metodę Dobrego Startu, która jest pomocna w usprawnianiu czynności analizatorów, a także kształtowaniu lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

Metodę Pedagogiki Zabawy, która pomaga w integrowaniu członków grupy, budowaniu pozytywnych i dobrych relacji między nimi, tworzeniu sytuacji edukacyjnych służących uczestnikom zajęć dla zdobycia wiedzy, doświadczeń, umiejętności i przeżyć. Aby osiągnąć te założenia, pedagogika zabawy wykorzystuje różnorodne środki wyrazu (ruch, śpiew, muzykę, plastykę), zakłada unikanie rywalizacji na rzecz współpracy i współdziałania w zespole.

Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, która służy usprawnianiu sfery ruchowej dziecka, relaksacji, zdolności koncentracji uwagi oraz rozwijaniu podstawowych procesów poznawczych

Muzykoterapię, która pozwala rozwijać koncentrację uwagi, redukuje napięcia psychofizyczne, relaksuje.

W  celu zintegrowania oddziaływań wychowawczych-dydaktycznych, duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami, do której serdecznie zapraszamy.