4 – latki

Nauczycielki prowadzące: mgr  Greta Stachowiak, mgr Anna Sierschuła
Nauczyciel wspomagający: mgr Anna Rusznica
Pomoc nauczyciela: Mirosława Chelwing, Katarzyna Figas

Działania wychowawczo-dydaktyczne w naszej grupie są ukierunkowane na:

  • stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami;
  • stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
  • kształtowanie postaw moralnych, propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
  • kształtowanie czynnych postaw zmierzających do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
  • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej i muzycznej;
  • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej;
  • budowanie poczucia przynależności regionalnej i narodowej.

Bardzo ważna jest dla nas współpraca z rodzicami wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Aby stymulować aktywność naszych  podopiecznych, podtrzymywać ich wewnętrzną motywację do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności  oraz kształtować prawidłowe relacje społeczne, w swojej pracy wykorzystujemy  między innymi:

Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która pozwala rozwijać u dzieci orientację w schemacie ciała i przestrzeni, a także ułatwia dzieciom mającym trudności w przystosowaniu się nawiązywanie właściwych kontaktów społecznych.

Metodę Dobrego Startu, która jest pomocna w usprawnianiu czynności analizatorów, a także kształtowaniu lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

Metodę Pedagogiki Zabawy, która pomaga w integrowaniu członków grupy, budowaniu pozytywnych i dobrych relacji między nimi, tworzeniu sytuacji edukacyjnych służących uczestnikom zajęć dla zdobycia wiedzy, doświadczeń, umiejętności i przeżyć. Aby osiągnąć te założenia, pedagogika zabawy wykorzystuje różnorodne środki wyrazu (ruch, śpiew, muzykę, plastykę), zakłada unikanie rywalizacji na rzecz współpracy i współdziałania w zespole.

Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, która służy usprawnianiu sfery ruchowej dziecka, relaksacji, zdolności koncentracji uwagi oraz rozwijaniu podstawowych procesów poznawczych.

Muzykoterapię, która pozwala rozwijać koncentrację uwagi, redukuje napięcia psychofizyczne, relaksuje.