6 – latki

Nauczycielki prowadzące: mgr Greta Stachowiak, mgr Teresa Zwierzykowska
Nauczyciel wspomagający: mgr Celina Skrzyńska
Pomoc nauczyciela: Paulina Jóźwiak

Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na programie wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole ” Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska- Mieszek

 

Działania wychowawczo-dydaktyczne w naszej grupie ukierunkowane są na:

  • stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;

stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się  zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami;

  • kształtowanie postaw moralnych, propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
  • kształtowanie czynnych postaw zmierzających do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
  • propagowanie działań proekologicznych i prozdrowotnych;
  • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej i muzycznej;
  • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej;
  • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
  • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej
  • budowanie poczucia przynależności regionalnej i narodowej;
  • podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Aby stymulować aktywność naszych  podopiecznych, podtrzymywać ich wewnętrzną motywację do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności  oraz kształtować prawidłowe relacje społeczne, w swojej pracy wykorzystujemy  między innymi:

Metodę Pedagogiki Zabawy, która pomaga w integrowaniu członków grupy, budowaniu pozytywnych i dobrych relacji między nimi, tworzeniu sytuacji edukacyjnych służących uczestnikom zajęć dla zdobycia wiedzy, doświadczeń, umiejętności i przeżyć. Aby osiągnąć te założenia, pedagogika zabawy wykorzystuje różnorodne środki wyrazu (ruch, śpiew, muzykę, plastykę), zakłada unikanie rywalizacji na rzecz współpracy i współdziałania w zespole.

Metodę Dobrego Startu (MDS), której celem jest jednoczesne usprawnianie i koordynowanie czynności systemów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno – ruchowego, a także kształtowanie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i  przestrzeni.

Metodę Edukacji przez ruch, która pozwala dziecku uruchomić podczas działania wiele zmysłów (integracja sensoryczna). Ruch przy muzyce, często naprzemienny usprawnia pracę obu półkul mózgowych. W efekcie działania powstają prace plastyczne, techniczne budujące w dziecku poczucie sukcesu.

Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, która służy usprawnianiu sfery ruchowej dziecka, relaksacji, zdolności koncentracji uwagi oraz rozwijaniu podstawowych procesów poznawczych.

Elementy Metody Projektów, w której dominuje poszukiwanie, odkrywanie, eksperymentowanie, tworzenie np. realizacja projektu regionalnego „Wielkopolskie ABC…”

W bieżącym roku szkolnym będziemy uczestniczyć w Ogólnopolskim Programie „Uczymy Dzieci Programować” mającym m.in. na celu rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności; tworzenie kodu przy pomocy symboli graficznych; odczytywanie zakodowanych informacji; wgrywanie programu do robota  GeniBot; rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności współpracy w zespole.

.