Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu

„Dać szansę osiągnięcia sukcesu na miarę dziecięcych możliwości”

Podstawa prawna:

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek(Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

Misja przedszkola

Nasze przedszkole to bezpieczna, przyjazna przestrzeń, inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim miejsce na pełen szacunku dialog z dzieckiem i rodzicami, kontakt z naturą, sztuką, spotkania z niezwykłymi ludźmi.

 • Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i  fizyczne,
 • Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty,
 • Tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju, nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła,
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Naszą działalność opisuje cytat:

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, bowiem: “Każdy jest inny, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny i przez to niezwykle cenny, bowiem bez jego udziału świat nie byłby ten sam”;
 • Działania przedszkola ukierunkowana są na dziecko, jego potrzeby, możliwości i wszechstronny rozwój z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i środków edukacyjnych.
 • Przedszkole rozwija motywację wewnętrzną dziecka tak, aby miało-znało-rozumiało cel do którego dąży, mogło doświadczać i mieć poczucie sprawstwa i swojego mistrzostwa.
 • Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw. Rozwój dziecka jest oparty na podstawowej formie aktywności dziecka – zabawie: Nauka przez zabawę – drogą do sukcesu.
 • Przedszkole tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i regionalnej w kontekście “wielkiej i małej ojczyzny” poprzez realizację autorskich programów edukacji patriotycznej „Polska moja Ojczyzna” oraz “Przedszkolak poznaje Wielkopolskę”- „Aby poznać drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się przyszło”.
 • Zintegrowane działania służące wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty i kultury – organizacja gminnego konkursu wiedzy regionalnej dla dzieci 5,6 letnich „Wielkopolskie ABC”.
 • Kieruje się takimi wartościami jak: tolerancja, wrażliwość, wyrozumiałość, otwartość oraz zrozumienia dla innych zachowań – realizacja autorskiego programu ,,Integracja szansa dla wszystkich”.
 • Działalność jako placówka inkluzyjna w ramach edukacji włączającej – współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka w Swarzędzu.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Promuje zdrowy styl życia, działania proekologiczne oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo.
 • Stosowane aktywne metody, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Wykorzystuje nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej – tablica interaktywna, roboty edukacyjne.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi i współorganizującymi życie przedszkola.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego – praca oparta na haśle: „Przedszkole moim drugim domem”.
 • Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne  z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Stwarza warunki do aktywowania dziecięcego potencjału. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania.

Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się korzystania z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny potrzeb.

Przedszkole podejmuje działania, mające na celu nabywanie przez dzieci umiejętności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa- poznają działania, które pomagają wyeliminować  zagrożenia i niebezpieczeństwa w życiu człowieka.

Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu- Kodeks przedszkolaka. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje.

Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy- dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

Szczególne miejsce w pracy naszego  przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

 • posiada:
 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, o umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
 • przestrzega:
 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm.
 • dostrzega i szanuje:
 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne
 • nie obawia się:
 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę lub pomoc,
 • wyrażać swoich uczuć.

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych. Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
 • indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia, takie jak:

 • Pedagogika Zabawy-KLANZA,
 • Metoda Dobrego Startu-Marty Bogdanowicz,
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: R. Labana, C. Orffa, W. Scherborne,
 • Denisona, D. Dziamskiej,
 • Elementy metody: ”Dziecięca matematyka”- prof..E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak,
 • Metody aktywizujące,
 • Techniki twórczego myślenia,
 • Metoda projektu oraz storyline,
 • Metoda ”Kodowanie na dywanie”.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki otwartej, partnerskiej, przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Placówka aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole-dom

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

W przedszkolu realizowany jest plan współpracy z rodzicami obejmujący:

 • pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie,
 • wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel-rodzice,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców,
 • promocja zdrowia i bezpieczeństwa,
 • organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.

Realizacja zadań ma następujące formy współpracy i współdziałania rodziców w wychowaniu:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjętych dzieci i ich rodziców,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów przy współudziale rodziców,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby.

Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów:

 • Akcja Sprzątanie Świata,
 • Dzień Ziemi,
 • Europejski Dzień bez samochodu,
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury – projekt ogólnopolski,
 • Żubr Pompik – ogólnopolski projekt dla przedszkolaków,
 • Cała Polska Czyta Dzieciom,
 • Mały Miś w świecie wielkiej literatury – projekt ogólnopolski i gminny.

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją wielkopolską. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

Przedszkole ma swoje tradycje, co podkreśla jego specyfikę i odrębność. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

 Nasze tradycje to:

 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Dzień przedszkolaka,
 • Sprintem do maratonu-promocja zdrowego stylu życia,
 • „Dzień bez samochodu”-zabawy na jednośladach, zasady ruchu drogowego,
 • „Bezpieczny przedszkolak ”- spotkanie z przedstawicielami służb dyspozycyjnych,
 • Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
 • Dzień Postaci z Bajek,
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Mikołajki,
 • Jasełka z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 • Bal karnawałowy,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Herbatka dla Seniora – projekt lokalny,
 • Dzień bezpiecznego Internetu,
 • Pierwszy dzień wiosny,
 • Wielkanocny zajączek,
 • Święto Rodziny,
 • Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe lub wycieczka autokarowa,
 • Uroczystość pożegnania przedszkola.

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno regionalnych, jak i narodowych poprzez:

 • zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości i imprezy przedszkolne,
 • współpracę z placówkami w ramach realizacji gminnych projektów,
 • zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola.

Współpraca przedszkola z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i edukacji

 • udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego,
 • uczestniczy w spotkaniach organizowanych w bibliotece,
 • pozyskuje sponsorów i darczyńców.

 Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, oligofrenopedagoga. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego placówka organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

W przedszkolu panuje rodzinna atmosfera, a nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Kadra pedagogiczna posiada umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb.

Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.

Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Priorytety na lata 2023-2028

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów.

 • Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
 • Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez szkolenia personelu, jak i inicjatywy kierowane do dzieci.
 • Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.
 • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych względem Ojczyzny oraz regionu wielkopolskiego, rozszerzając tą działalność i krzewiąc poczucie przynależności narodowej w środowisku regionalnym.

* Kolejne cele placówki będą uzupełniane metodą planowania kroczącego, tj. dopisywane co roku.