INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

Z  PRZEDSZKOLA NR 2 IM. „MISIA USZATKA” W SWARZĘDZU

W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI OD DN 18.05.2020 r.

Od dn. 18 maja 2020r. wznawiamy wychowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 2 im. „Misia Uszatka” z siedzibą w Swarzędzu na oś. Czwartaków 8.

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność oddziałów może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce. Pierwszeństwo w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki ze względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, a także realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

I. Zasady dla rodziców/opiekunów prawnych obowiązujące w placówce:

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do:

1) przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

2) zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

3) przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury);

4) nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

5) wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek (pluszaków, małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek itp.); 

6) regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślania, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Przypominania dziecku, by nie przytulało innych dzieci;

7) zwrócenia dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

II. Zasady obowiązujące przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci:

1. Codziennie rano przed wyjściem do przedszkola należy dokonywać pomiaru temperatury ciała dziecka. Temperatura będzie także mierzona bezpośrednio po przybyciu do placówki, w trakcie pobytu w placówce oraz przed oddaniem dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu.

2. Dziecko do przedszkola będzie przyprowadzał i odbierał tylko rodzic/opiekun prawny pod rygorem nieprzyjęcia dziecka do placówki.

3. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko musi być zdrowy.

4. Rodzic/opiekun prawny, przyprowadzając/odbierając dziecko, nie wchodzi do placówki. Dziecko odbierane/oddawane jest przez nauczyciela w progu wejścia do placówki.

5. W przypadku podejrzenia zakażenia dziecka wirusem SARS-CoV-2 rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy). Jako rodzic/opiekun prawny zobowiązuję się odebrać dziecko z placówki najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania telefonu z placówki. W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości skontaktowania się rodzic/opiekun prawny zgadza się, żeby dyrektor placówki zawiadomił właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

6. Do placówki dziecko należy przyprowadzać do godziny 8:30. Po tej godzinie placówka nie będzie przyjmowała dzieci, gdyż szatnia zostanie zamknięta i zdezynfekowana.

  • Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup przedszkolnych (do 9 dzieci w sali) oraz przestrzeganie zasad higieny.
  • Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem.
  • W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola, jako rodzic/opiekun prawny, zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zasad.

Potwierdzam, że zapoznałem się z:

1) Procedurą bezpiecznej organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemicznym w kraju w Przedszkolu nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu.

2)Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza informacji dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci z  przedszkola ………………..………………………………………………………………. w związku z powrotem dzieci do placówki od dnia 18 maja 2020 r.

……………………………………………………..

                                                                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego)