• Nazwa programu: Program edukacji integracyjnej „Integracja – szansa dla wszystkich”.
  • Autorki: Dorota Anioł, Magdalena Szyniszewska, Małgorzata Ćmakowska

  • Założenia programu: Program powstał w czasie utworzenia w naszym przedszkolu oddziału integracyjnego. Jest nadal aktualny, gdyż zakłada przełamywanie barier i stereotypów istniejących w społeczeństwie o dzieciach niepełnosprawnych. Ważnym punktem jest współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Swarzędzu. Treścią i istotą programu jest kształcenie właściwego stosunku do drugiego człowieka w duchu tolerancji i akceptacji.
  • Cel główny: Wykorzystanie istniejących i kreowanie nowych okazji do wychowania w duchu tolerancji, akceptacji oraz partnerskiego współdziałania i współuczestniczenia dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych w życiu społecznym.
  • Realizacja: Program kładzie nacisk na szczególne oddziaływania wychowawcze w obszarze wychowania społecznego, na kształcenie właściwego stosunku do drugiego człowieka, w duchu tolerancji i akceptacji. Zakłada częste kontakty z dziećmi i młodzieżą ze Stowarzyszenia, aby inność i niepełnosprawność nie wzbudzały sensacji i negatywnych uczuć. Wiek przedszkolny to czas zabawy oraz ogromna potrzeba ruchu i aktywności. Dlatego dostarczanie wiadomości i kształcenie umiejętności musi odbywać się poprzez działania twórcze, doświadczenia, angażowanie uczuć w oparciu o metody poszukujące i praktyczne. Obok konwencjonalnych metod za szczególnie przydatne w integracji uważa się metody innowacyjne:
  • Metodę Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn
  • Elementy Kinezjologii Pedagogicznej Paula Dennisona
  • Zajęcia muzyczno- ruchowe z elementami muzykoterapii
  • Pedagogikę Zabawy KLANZA
  • Ćwiczenia socjoterapeutyczne

Integracja dokonuje się w każdym momencie przebywania dzieci w przedszkolu, ale pełna integracja to integracja społeczna i do tego dążymy, do prawidłowego funkcjonowania dzieci w przyszłym życiu. Stwarzanie dzieciom możliwości samodzielnego zdobywania doświadczeń i umiejętności poprzez kreowanie sytuacji edukacyjnych i wykorzystanie już istniejących daje nam dużą dozę pewności na powodzenie tego programu. Mamy świadomość, że integracji, nie tylko w grupie, ale i w przedszkolu, z rodzinami, w społeczności lokalnej, sprzyja otwartość naszej placówki, organizowanie i uczestniczenie w różnych uroczystościach, imprezach, świętach, konkursach jak również zapraszanie gości i odwiedzanie organizacji współpracujących z przedszkolem.

Rozumiemy, że integracja społeczna jako ideologia partnerskiego współuczestnictwa i współdziałania „wszystkich dla wszystkich”, a w niej integracja w edukacji jest procesem długotrwałym i skomplikowanym, wymagającym wielu zmian na płaszczyźnie informacyjnej, organizacyjnej i metodycznej. Dlatego warunkami realizacji tego programu jest przychylność i zaangażowanie wielu osób i instytucji.