Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu

Podstawa prawna:

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek(Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).
 • Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, kształtuje tolerancję, wrażliwość i zrozumienie dla innych zachowań a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Naszą działalność opisuje cytat: „Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie ” („Etapy wychowania” M. Debesse).

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

    • Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
    • Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw. Rozwój dziecka oparty na podstawowej formie aktywności dziecka – zabawy, kierując się zasadą „Dziecko uczy się bawiąc i bawi się ucząc”.
    • Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji poprzez realizację autorskiego programu edukacji patriotycznej „Polska moja Ojczyzna”.
    • Wydobycie wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny” – realizacja autorskiego programu regionalnego „Przedszkolak poznaje Wielkopolskę” opartą na haśle „Aby poznać drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło” K. Norwid.
    • Zintegrowane działania służące wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty i kultury – organizacja gminnego konkursu wiedzy regionalnej dla dzieci 5,6 letnich „Wielkopolskie ABC”.
    • Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości oraz zrozumienia dla innych zachowań – realizacja autorskiego programu edukacyjnego „Integracja szansa dla wszystkich”.
    • Działalność jako placówka inkluzyjna w ramach edukacji włączającej-współpraca z Niepublicznym Przedszkolem Specjalnym „Familia” oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka w Swarzędzu.
    • Przedszkole jako integralny element środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego- praca oparta na haśle „Przedszkole moim drugim domem”.
    • Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
    • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.
    • Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

    • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
    • zasadę aktywności,
    • zasadę indywidualizacji,
    • zasadę organizowania życia społecznego,
    • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole posiada:

    • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
    • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
    • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
    • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
    • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
    • twórczego rozwiązywania zadań,
    • odpowiedni poziom samodzielności,
    • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
    • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
    • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
    • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

przestrzega:

    • praw innych ludzi,
    • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
    • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm,
    • dostrzega i szanuje:
    • potrzeby innych ludzi,
    • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
    • symbole narodowe,
    • środowisko naturalne;

nie obawia się:

    • występować publicznie,
    • reprezentować grupę, przedszkole,
    • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
    • wykazywać inicjatywy w działaniu,
    • prosić o radę lub pomoc.
    • System wspierania rozwoju dziecka
    • W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

    • modyfikacji realizowanych programów,
    • planowania miesięcznego,
    • do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
    • indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody, projekt, grę w szachy w ramach kółka szachowego oraz metody aktywizujące, twórczego myślenia takie jak:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda ta wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Nadrzędnym celem tej metody jest osiągnięcie wewnętrznego spokoju, uświadomienie sobie własnej wartości, odprężenie się, zrelaksowanie, a także rozwijanie wzajemnych kontaktów i porozumiewanie się poprzez ćwiczenia.

Pedagogika Zabawy -Klanza

Nazwa tej metody nasuwa skojarzenia: „coś jest przyjemne, coś wyzwala spontaniczność, coś wyzwala radość”.

Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię, z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, motorycznych i kinestetycznych (czucie ruchu), oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno – motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.

Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona

Ćwiczenia zalecane dla podniesienia potencjalnych zdolności uczenia się dzieci. Metoda została stworzona, aby stymulować, wyzwalać oraz relaksować. Szczególnie pomocna jest w pracy z dziećmi, obejmuje ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania.

Elementy metody „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

Metoda jest efektem wieloletnich badań autorki nad zjawiskami i przyczynami niepowodzeń szkolnych w uczeniu się matematyki. Jej realizacja pozwala u dzieci rozwinąć możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Treści realizowane wg metody Gruszczyk – Kolczyńskiej pomagają w stworzeniu wszystkim dzieciom warunków do pełnego rozwoju swych możliwości umysłowych.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

    • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
    • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
    • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
    • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
    • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
    • W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:
    • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
    • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
    • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
    • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
    • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

    • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.
    • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.
    • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.
    • Promocja zdrowia.
    • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.
    • Inne zadania.

Realizacja zadań ma następujące formy:

    • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
    • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
    • konsultacje i porady indywidualne,
    • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
    • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
    • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
    • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
    • W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją narodową i wielkopolską. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych. Współpraca z gminnymi przedszkolami w ramach realizacji lokalnych programów (udział w gminnych konkursach) oraz uczestnictwo w projekcie „Poznajemy Polskę z Misiem Uszatkiem” , którego autorem jest Samorządowe Przedszkole nr 2 w Węgorzewie w ramach zadań „Szkoła wierna dziedzictwu”.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

pasowanie na przedszkolaka,

sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,

„Dzień bez samochodu” – zabawy na hulajnogach i rowerach, zasady ruchu drogowego – akcja z udziałem Policji,

„Bezpieczny przedszkolak” – akcja z udziałem Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej,

mikołajki,

spotkanie jasełkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia,

bal karnawałowy,

biesiada z Babcią i Dziadkiem,

gminny konkurs „Wielkopolskie ABC”,

akcja „Drugie życie książki”,

Wielkanocne śniadanie – wizyta zajączka,

Festyn Rodzinny,

Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe lub wycieczka autokarowa.

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, oligofrenopedagog. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

W przedszkolu panuje rodzinna atmosfera, a życzliwi nauczyciele i personel obsługowy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Priorytety na lata 2018–2023

Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kształtowanie uczuć patriotycznych względem Ojczyzny oraz regionu wielkopolskiego, rozszerzając tą działalność i krzewiąc poczucie przynależności narodowej w środowisku regionalnym.

Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.

Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych (działalność w ramach kółka plastycznego oraz szachowego) .

Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.

Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

* Kolejne cele placówki będą uzupełniane metodą planowania kroczącego, tj. dopisywane co roku.