Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo?

Coraz częściej w naszych grupach przedszkolnych funkcjonują  dzieci nadpobudliwe psychoruchowe. Sprawiają one trudności wychowawcze, z którymi borykają się zarówno nauczyciele jak i rodzice. To oni często zwracają się do nas wychowawców z prośbą o pomoc oraz z pytaniem: „Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym”?

Wychowując, pracując z dzieckiem nadpobudliwym pamiętajmy, że jego kłopotliwe i trudne do zaakceptowania zachowania nie są wynikiem jego złej woli. Ono chciałoby spełnić nasze oczekiwania, być akceptowane i chwalone, jednak nie potrafi tego zrobić. Nasza bezsilność i wypływające z niej napięcie czy złość pogarszają tylko sytuację.

W postępowaniu z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo powinniśmy kierować się następującymi zasadami:

 • – Informacje i polecenia kierowane do dziecka formułujemy w sposób jasny i prosty. Staramy się sprawdzać na bieżąco zrozumienie poleceń. Wymagamy od dziecka – wykonywania jednej czynności- polecenia złożone dzielimy na proste czynności, przedstawiając je po kolei.
 • – Wykorzystujemy mechanizmy uczenia się przez naśladowanie- dostarczamy dziecku wzorców zachowań. Bardzo korzystny wpływ na zachowanie dziecka ma sytuacja, kiedy sami stajemy się dla niego modelem.
 • – Niezwykle ważne w postępowaniu z dzieckiem nadpobudliwym jest wyraźne stawianie granic. Dziecko musi znać obowiązujące reguły i zasady postępowania, czuć się odpowiedzialne za ich przestrzeganie i mieć świadomość konsekwencji złamania tych zasad. Podstawowe reguły nie podlegają dyskusji- dla dziecka są punktem oparcia.
 • – Przestrzeganie pewnej rutyny codziennej- rytm dnia powinien być w miarę stały i uporządkowany, a następstwo zdarzeń przewidywalne dla dziecka.
 • – Stosowanie zasady przemienności, przeplatania czynności- aktywność umysłową przeplatać wysiłkiem fizycznym, pracę zabawą lub odpoczynkiem.
 • – Dbamy o ograniczanie wszelkich bodźców zakłócających wykonanie danej czynności. Otoczenia dziecka powinno być uporządkowane, „pod ręką” mają być tylko niezbędne w danym momencie przedmioty.
 • – Uczymy dziecko panowania nad własnym ciałem poprzez różnorodne ćwiczenia gimnastyczne, rytmiczne czy zajęcia sportowe. Rozwijamy również umiejętność relaksacji.
 • – Pokazujemy dziecku jak ograniczać własną impulsywność poprzez rozwijanie dialogu wewnętrznego jako czynnika pośredniczącego między bodźcem, a reakcją.
 • – Ponieważ reakcje emocjonalne dzieci nadpobudliwych są niewspółmierne do siły bodźców je wywołujących, a ponadto mają tendencję do samo wzmacniania się, należy nie dopuszczać do nadmiernego wzrostu napięcia, a sytuacje zbyt emocjonujące przerywać w sposób umiejętny, lecz zdecydowany.

 

Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym niech będą naszą  odpowiedzią na jego prośbę skierowaną do swoich rodziców i wychowawców:

 • – Pomóż mi skupić się na jednej czynności
 • – Chcę wiedzieć, co zdarzy za chwilę
 • – Poczekaj na mnie, pozwól mi się zastanowić
 • – Chciałbym od razu wiedzieć, czy to, co robię jest zrobione dobrze
 • – Dawaj mi jedno polecenie naraz
 • – Jestem w kropce, nie potrafię tego zrobić, pokaż mi drogę
 • – Przypomnij mi, żebym się zatrzymał i pomyślał 
  • – Dawaj mi małe zadania do wykonania, kiedy cel jest daleko gubię się
  • – Chwal mnie choć raz dziennie, bardzo tego potrzebuję 
   • – Wiem, że potrafię być męczący, ale czuję, że rosnę, kiedy okazujesz mi, jak mnie kochasz!

 

Pragnę podkreślić, iż miarą sukcesu w niwelowaniu trudnych do zaakceptowania zachowań dziecka nadpobudliwego jest jednolity front oddziaływań reprezentowany zarówno przez  przedszkole, szkołę jak i dom rodzinny.

 

Opracowała

Aldona Tuszyńska