Koncepcja pracy Przedszkola Nr 2 „Miś Uszatek” w Swarzędzu

Misja przedszkola:

„Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie”.

(„Etapy wychowania” M. Debesse”)

 

Cele strategiczne przedszkola:

 • Praca przedszkola będzie ukierunkowana przede wszystkim na wielostronny, wielokierunkowy rozwój dziecka oparty na podstawowej formie aktywności dziecka-zabawy, kierując się zasadą „Dziecko uczy się bawiąc i bawi się ucząc”.
 • Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań – realizacja autorskiego programu edukacyjnego „Integracja szansa dla wszystkich”.
 • Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej i zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
 • Zapewnienie dzieciom jak najwięcej swobody edukacyjnej w fazie projektowania tzn. ogniwie wytwarzania możliwie oryginalnych, wręcz fantastycznych pomysłów zabaw, zajęć dydaktycznych.
 • Stosowanie metod pracy z dziećmi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności, samodzielności oraz stworzenie optymalnych warunków sprzyjających doznawaniu przez dzieci jak najwyższego poczucia bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach aktywności dziecka w przedszkolu.
 • Integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym opierając te działania na haśle: „Przedszkole moim drugim domem”.
 • Realizowanie autorskiego programu edukacji patriotycznej „Polska moja ojczyzna” oraz regionalnej:     „Przedszkolak poznaje Wielkopolskę”.

 

 

 • Kierując się mottem C. K. Norwida: „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło” tworzyć i wykorzystywać sytuacje do poznawania swojej miejscowości i regionu, kształtować uczucia patriotyczne do swojej ojczyzny, regionu wielkopolskiego. Kultywowanie tradycji regionalnej we własnej twórczości dzieci: plastyczno-technicznej, muzycznej, teatralnej, ruchowej i werbalnej.

Motywowanie nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego, kierowanie się zasadą że: kwalifikacje nauczycieli i ich doskonalenie zawodowe sprzyjają realizacji zadań przedszkola.

 • Traktowanie przez nauczycieli każdego programu edukacyjnego jedynie jako środka dydaktycznego, a nie jako celu edukacji, którym jest rozwój osobowości dziecka. Dlatego zamiast „realizować program edukacji” nauczyciele starają się z jego pomocą rozwijać np. aktywność twórczą swoich wychowanków będącą istotnym czynnikiem osobo twórczym.
 • Zorganizowanie warunków do prawidłowego funkcjonowania przedszkola ( sale na bieżąco modernizowane i remontowane, wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz różnorodne pomoce dydaktyczne i zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integracje dzieci, bezpieczny zmodernizowany budynek i ogród przedszkolny).

 

Zadania ujęte w planie rozwoju przedszkola na lata 2013-2018:

 • Motywowanie dzieci do wysiłku i pracy nad sobą.
 • Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych w tym o charakterze aktywności twórczej.
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych względem ojczyzny oraz regionu wielkopolskiego, rozszerzając tą działalność i krzewiąc poczucie przynależności narodowej i regionalnej w środowisku lokalnym (organizowanie corocznie gminnego konkursu wiedzy regionalnej dla dzieci przedszkolnych „Wielkopolskie ABC”.
 • Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania oddziaływań wychowawczo dydaktycznych.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych.

 

Uwagi o realizacji Planu Rozwoju Przedszkola:

Plan jest otwarty i może być modyfikowany.

Plan jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

Plan zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola oraz Rady Rodziców.

Plan obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Wnioski wynikające z realizacji planu Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej po każdym półroczu.