• Nazwa programu: Program edukacji plastycznej „Plastyka dla Smyka” – Zabawy artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym wykazujących zdolności plastyczne.
  • Autorki programu: Agnieszka Graj, Grażyna Zaremba

  • Założenia programu: Program został napisany zgodnie z nową  Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) Odzwierciedla również treści z programu wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” oraz uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci przedszkolnych. „Plastyka dla Smyka” została stworzona z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, które wykazują zainteresowanie tą dziedzina aktywności, czerpią radość z tworzenia prac plastycznych oraz wykazują chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Ideą powstania tego rodzaju zajęć było zaspokojenie potrzeb plastycznych dzieci szczególnie uzdolnionych w tym kierunku. Założeniem programu jest oparcie zajęć na aktywności dziecka oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi. Program zakłada dostarczenie dzieciom określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, ale umożliwia też indywidualny i spontaniczny proces tworzenia. Zajęcia dodatkowe prowadzone są raz w tygodniu, nieodpłatnie przez dwie nauczycielki: Grażynę Zarembę i Agnieszkę Graj. Dzięki inicjatywie Kółka Plastycznego podczas Festynu Rodzinnego zorganizowanego w naszym Przedszkolu utworzony został kącik do swobodnej twórczości plastycznej dzieci. W ciągu roku, dzięki naszej inicjatywie organizowane są konkursy plastyczne wewnątrzprzedszkolne. Dzieci biorą również udział w zewnętrznych konkursach plastycznych. W roku 2012 – po pierwszej wystawie konkursowej zostały na stałe zamontowane tablice do prezentacji twórczości plastycznej wszystkich dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola. Każda grupa otrzymała jedną tablicę, na której nauczycielki poszczególnych grup mogą wywieszać prace swoich wychowanków. Tablice zostały wyeksponowane na holu. Prace plastyczne na tablicach są wymieniane systematycznie, a tematyka ich ściśle związana jest z tematami realizowanymi w poszczególnych grupach. Wygospodarowany został również kącik do ekspozycji prac plastycznych dzieci z Kółka Plastycznego. Zwróciłyśmy szczególną uwagę na to, iż wyeksponowane prace plastyczne dają dzieciom dużo radości i przekonują o poważnym traktowaniu ich wysiłku. Ważne było dla nas również to, aby rodzice mogli zobaczyć osiągnięcia swoich dzieci na tle innych, bo chociaż każda praca odznacza się niepowtarzalnością to oglądanie ich przez rodziców może zachęcić do stworzenia swoim pociechom warunków do działalności plastycznej w domu.
  • Cel główny: Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne.
  • Realizacja: Dzieci z entuzjazmem biorą udział w kolejnych spotkaniach, żywo reagując na przedstawiane im zadania i ochoczo je wykonując, wykazując się przy tym ogromną pomysłowością i twórczością. Podczas zajęć dodatkowych dzieci mogą rozwijać swoją pasję, uczyć się kreatywności, swobodnie wyrażać się w pracach plastycznych, podejmować wyzwania konkursowe, pracować wspólnie i indywidualnie. Jesteśmy przekonane, że realizacja programu „Plastyka dla Smyka” przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami. Jesteśmy pewne, że dzięki tym zajęciom, dzieci rozwiną swoje zdolności i umiejętności. Podczas zajęć dzieci wykazują się ogromną aktywnością. Wzbogacają własny warsztat plastyczny. Dostrzegają piękno w otaczającym świecie i przedstawiają za pomocą działań plastycznych swoje przeżycia i wiedzę. Stosują różnorodne techniki plastyczne, eksperymentują materiałem i tworzywem plastycznym. Potrafią wyrazić słowami ogólne wrażenia na temat oglądanych dzieł sztuki. Podejmują samodzielnie pracę, są wytrwałe, pełne inwencji, inicjatywy i kreatywności. Systematycznie, umiejętnie planują swoją pracę.

W celu uzyskania jak najlepszych wyników w stymulowaniu twórczości dziecka przestrzegamy następujące zasady:
1. Zajęcia powinny odbywać się w atmosferze życzliwości, zachęty i spokoju.
2. Każde dziecko powinno pracować swobodnie, bez żadnego przymusu.
3. Nauczycielka na początku i w trakcie zajęć powinna inspirować twórczość dzieci różnymi środkami (materiał i narzędzia, opowiadania, baśnie, piosenki i wiersze itp.).
4. Dziecko powinno mieć możliwość zakończenia swojej twórczej pracy (nie należy nagle przerywać zajęć plastycznych).
5. Nauczyciel oraz inne dzieci nie powinni oceniać twórczej pracy dziecka.