• Nazwa programu: Program edukacji patriotycznej Polska moja Ojczyzna
  • Autor programu: Mirela Konieczna

  • Założenia programu: Program powstał w 2003 roku, początkowo kierowany był do dzieci 5, 6- letnich, obecnie jest programem także dla naszych najmłodszych przedszkolaków. Program ma służyć rozbudzaniu uczuć patriotycznych i tworzeniu pozytywnego obrazu naszej Ojczyzny wraz z jej miejscem w Unii Europejskiej. Poznawanie własnego kraju, regionu ma związek z ukształtowaniem w dziecku własnej tożsamośc i- rozpoczynając od tego co najbliższe – rodzina i przedszkole, poprzez  przynależność do społeczności lokalnej – poznania wartości i tradycji miasta Swarzędza, identyfikacji z regionem Wielkopolski i poczuciem więzi narodowej z Ojczyzną.
  • Cel główny: Celem programu jest wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez poznawanie tradycji i wartości kulturowej naszej Ojczyzny,  poznanie zwyczajów, gwary, folkloru, historii, legend, regionalnych i narodowych tańców Polski, przybliżenie postaci „Wielkich Polaków”, wdrażanie do umiłowania i szanowania piękna polskiej przyrody. Program zawiera także tematykę związaną z poznawaniem ciekawych miejsc, a także niektórych zabaw i zwyczajów krajów Unii Europejskiej.
  • Realizacja: Budzenie świadomości i uczuć patriotycznych do Ojczyzny na poziomie dzieci w wieku przedszkolnym jest zadaniem trudnym i abstrakcyjnym, dlatego w dużej mierze pracę rozpoczynamy od tego, co dzieciom najbliższe, najbardziej zrozumiałe i co potrafią najlepiej. W świetle takiego rozumienia tematu staramy się wzmacniać  istotę przynależności i identyfikacji dziecka z rodziną i przedszkolem we współpracy z rodzicami. Bardzo ważne jest tu obranie wspólnej drogi wychowawczej oraz kontynuowanie tradycji i kultury poprzez organizowanie: np. świąt rodzinnych i przedszkolnych. Program przewiduje zapraszanie do przedszkola rodziców, dziadków, celem włączania ich do udziału w kultywowaniu staropolskich tradycji ludowych regionu wielkopolskiego i naszej Ojczyzny. Ponieważ w wieku przedszkolnym dominują u dzieci potrzeba aktywności i ruchu, zabawy i życzliwych kontaktów społecznych a także uznania i wyróżnienia, dlatego dostarczanie wiedzy patriotycznej odbywa się  poprzez twórcze działanie w oparciu o metody poszukujące i praktyczne, umożliwiające i wspierające wyzwalanie inwencji twórczej dzieci. W przyswajaniu treści patriotycznych zawartych w programie „ Polska moja Ojczyzna” zaangażowani są wszyscy nauczyciele przedszkola we współpracy z rodziną i instytucjami lokalnymi( Urzędem Miasta i Gminy, Biblioteką Publiczną, Strażą Miejską, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Swarzędzu im. Leszka Grajka oraz Parafia MBM). Program edukacyjny przewiduje organizowanie, stwarzanie i wykorzystanie takich sytuacji jak: święta narodowe, święta religijne, poznanie wybitnych postaci i ich zasług dla Polski i Świata w cyklu tematycznym „Wielcy Polacy”, święta kalendarzowe związane z polskimi obrzędami i tradycjami ludowymi, uroczystości przedszkolne, konkursy, tworzenie kącików regionalnych, wycieczki, spotkania z osobami znaczącymi, zapraszanie gości do przedszkola, nauka tańców narodowych i regionalnych.
  • Jako autorka programu „Polska moja Ojczyzna” gorąco dziękuję wszystkim Rodzicom wspierających nasze zabiegi związane z wyposażeniem przedszkola w regionalne stroje ludowe, które wykorzystujemy podczas organizowanych uroczystości przedszkolnych.