Procedura bezpiecznej organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemicznym w kraju w Przedszkolu nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.),

5. Statut Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.),

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),

8. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

II. Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na placówkę obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.

III. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

1) zasad pracy dla pracowników,

2) zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do/z placówki,

3) zasad organizacji opieki w placówce,

4) zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,

5) zasad dezynfekcji,

6) zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,

7) zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie placówki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

IV. Zakres procedury

Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników placówki, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

V. Praca personelu

1. Pracownik po wejściu na teren placówki dezynfekuje ręce i dokonuje pomiaru temperatury ciała. Gdy nie przekracza ona 37°C oraz nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może rozpocząć pracę i udać się na swoje stanowisko pracy.

2. Przed wejściem na salę, rozpoczęciem pracy w kuchni czy też na innym stanowisku pracy pracownik zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce.

3. Pracownik przygotowujący posiłki powinien być wyposażony, podczas przygotowywania i podawania posiłków, w fartuch lub kombinezon ochronny, rękawiczki oraz przyłbicę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji graficznej zamieszczonej w kuchni.

4. Pracownicy trzymają się ścieżek komunikacyjnych wyznaczonych przez dyrekcję względem ich stanowisk pracy.

5. Personel pomocniczy ogranicza do minimum kontakt  z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

7. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5m odległości między sobą.

VI. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do/z placówki

1. Dziecko do i z przedszkola przyprowadzać i odbierać może tylko rodzic/opiekun prawny, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

2. Do placówki rodzic/ opiekun prawny może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.

3. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając/odbierając dziecko nie wchodzi do placówki. Dziecko jest odbierane/wydawane przez pracownika przedszkola w progu wejścia do placówki.

5. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem/domofonem.

6. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans minimum 2 metrów pomiędzy personelem,  innymi dziećmi oraz innymi rodzicami/opiekunami prawnymi.

7. Przy rodzicu/opiekunie prawnym przyprowadzającym dziecko do przedszkola dziecko ma mierzoną temperaturę ciała. Temperatura ciała mierzona jest także przed wyjściem dziecka z placówki. Dodatkowy pomiar temperatury ciała następuje w ciągu pobytu dziecka w placówce.  Każdy wynik pomiaru temperatury ciała dziecka jest zapisywany w karcie dziecka.

8. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. W przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

9. Po każdym odbiorze dziecka pracownik przedszkola dezynfekuje ręce.

10. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych niepotrzebnych rzeczy i zabawek z domu ani nie wynoszą ich z placówki.

11. W przypadku podejrzenia zakażenia dziecka wirusem SARS-CoV-2 zostaną podjęcie wewnętrzne procedury bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy). Rodzic/opiekun prawny po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania telefonu z placówki. W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi  dziecka, dyrektor placówki zawiadomi właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

12. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji, wówczas przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest bezwzględnie zakazane.

13. Do placówki dziecko należy przyprowadzić do godziny 8:30 . Po tej godzinie placówka nie będzie przyjmowała dzieci, gdyż szatnia zostanie zamknięta i zdezynfekowana.

14. Rodzic/opiekun prawny dla dziecka, które ukończyło 4. rok życia, zapewnia indywidualną osłonę nosa i ust  na czas drogi do/z przedszkola.

VII. Organizacja opieki w placówce

1. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali.

2. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie.

3. W grupie przedszkolnej może przebywać do 9 dzieci. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może zwiększyć liczbę do 11 dzieci. Jednakże minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4mkw na każde jedno dziecko i każdego opiekuna.

4. W przypadku braku miejsc  dla wszystkich dzieci przyjętych do placówki, o pierwszeństwie skorzystania z opieki zorganizowanej na terenie placówki decyduje organ prowadzący po zapoznaniu się z sugestiami otrzymanymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

5. Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji oraz osób zwalczających i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek powinna zostać ograniczona.

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek z domu ani ich wynosić z przedszkola.

8. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci na placu zabaw, posiłków, jak i również podczas zajęć.

9. Grupy przedszkolne nie mogą się spotykać.

10. Przebywanie na placu zabaw odbywa się z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a sprzęt na placu zabaw musi być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

11. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki.

12. Zakazuje się na terenie placówki  mycia zębów przez dzieci  do odwołania.

13. W placówce zostaje wyznaczone pomieszczenie do izolacji osób z objawami chorobowymi.

VIII. Gastronomia

1. Posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej z zachowaniem ogólnej procedury uwzględnionej w HACCP placówki oraz wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa.

2. Produkty zakupione do przygotowania posiłków należy bezwzględnie dezynfekować (dotyczy to także opakowań).

3. Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków, które od razu po użyciu wydawane są do brudnej kuchni i wyparzane.

3. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem w celu przygotowania posiłku specjalnie do tego przeznaczonym środkiem, oraz po każdorazowym użyciu.

4. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko- wyparzarce.

5. Podczas wydawania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczki  lub przyłbice.

6. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć  i wyparzać w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.

IX. Dezynfekcja

1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.

2. Rodzice/ opiekunowie prawni wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę zakrywająca nos i usta.

3. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.

4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

9. Dyrekcja kontroluje czynności porządkowe oraz plan dezynfekcji.

X. Przebywanie osób trzecich

Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych.

XI. Postępowanie na wypadek stwierdzenia na terenie placówki zakażenia COVID-19

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

2. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3. W placówce wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie i wydzielono obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4. Pracownicy/obsługa podmiotu zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirust a także obowiązujących przepisów prawa.

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

11. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

XII. Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor placówki.

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki.

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor placówki.

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 18.05.2020 r. do odwołania przez Dyrektora Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu.