• Nazwa programu: „Program adaptacyjny”.
  • Autorki: Dorota Anioł, Magdalena Szyniszewska, Małgorzata Ćmakowska

  • Założenia programu: Program adaptacyjny ma ułatwić dzieciom i ich rodzicom przekraczanie progu przedszkolnego. Celowo rozpoczyna się przed wakacjami, aby 1 września nie był pierwszym spotkaniem z przedszkolem. Program daje możliwość wcześniejszego zapoznania się rodziców i dzieci z personelem, budynkiem, rówieśnikami i ich rodzicami, jak również wymiany doświadczeń i oczekiwań między rodzicami i personelem przedszkola i odwrotnie. Dla ukierunkowania działań rodziców został opracowany biuletyn pt. „Miś Uszatek wita”, który rodzice otrzymują na pierwszym spotkaniu. Wszystko, co najważniejsze zostało zebrane na kilkunastu stronach. Obejmuje:

 

  1. Zadania, cele i funkcje przedszkola.
  2. Co to jest adaptacja, przystosowanie.
  3. Charakterystyka dziecka trzyletniego.
  4. Jak rodzice mogą pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?
  5. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.
  6. Wyprawka dziecka trzyletniego.
  7. Prośba dziecka według Janusza Korczaka.

 

Program zakłada, że okres wakacji może być czasem na lepsze przygotowanie się rodziców i dzieci, daje też możliwość odwiedzania  przez dzieci z rodzicami przedszkola , wspólne zabawy, poznanie przyszłej pani, otoczenia
i zasad panujących w placówce. Po rozpoczęciu roku szkolnego kładzie nacisk na częste kontakty rodziców
i wychowawczyń w celu osiągnięcia optymalnego i jednakowego kierunku oddziaływań na dzieci, aby proces adaptacyjny przebiegał  bez zbytecznych stresów i lęków.
Cel główny: Kreowanie nowych i wykorzystanie już istniejących sytuacji dla dzieci trzyletnich i ich rodziców w skutecznym wspieraniu i łagodzeniu procesu adaptacyjnego do warunków przedszkolnych.
Realizacja: Program obejmuje wszystkie dzieci trzyletnie i ich rodziców, które po raz pierwszy wstępują do przedszkola, obejmuje również wychowawczynie najmłodszej grupy i cały personel przedszkola. Rozpoczyna się przygotowaniem przez nauczycielki przyszłych maluchów zaproszeń do przedszkola i opracowaniem treści spotkań z rodzicami i dziećmi, jak również przypomnieniem sobie wszystkiego, co dotyczy adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych. Dalsze działania obejmują:

– Imienne zaproszenia dla rodziców i dzieci

– W czerwcu spotkanie z rodzicami: zapoznanie z personelem i wychowawczyniami, budynkiem i wyposażeniem sal, zapoznanie z pracą wychowawczo- dydaktyczną, zadaniami, celami i funkcjami przedszkola, udzielenie wskazówek rodzicom w jaki sposób mogą pomóc dzieciom, zaopatrzenie rodziców w biuletyny „Miś Uszatek wita”
– Spotkanie z przyszłymi maluchami i ich rodzicami: bezstresowe wejście do przedszkola, poznanie pań i innego personelu, poznanie sali, szatni, łazienki, wspólne zabawy ruchowe, następnie zabawy swobodne w sali i na ogrodzie
– Odwiedzanie przedszkola w czasie letniego dyżuru (w uzgodnionym terminie) na swobodne zabawy z udziałem rodziców

– Ścisła współpraca rodziców i wychowawczyń w celu zoptymalizowania procesu adaptacyjnego
– W listopadzie Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka: występy artystyczne dzieci, pasowanie, uroczysty podwieczorek

Moment wstąpienia przez dziecko do przedszkola jest chwilą rozpoczęcia przez nie życia w dwóch środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym. Małe dziecko podejmuje zadanie przystosowania się do nowych warunków życia. Korzysta z doświadczeń zdobytych w rodzinie, ale one często nie wystarczają do pokonania trudności, które pojawiają się w przedszkolu. Dlatego zarówno rodzice, jak i całe środowisko przedszkolne, powinni podjąć wspólne działania, aby wesprzeć malucha w tym ważnym, ale trudnym procesie.
.