REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
PRZEDSZKOLA NR 2 „MIŚ USZATEK” W SWARZĘDZU

1.    Rodzice (opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z Przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.    Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie jest skuteczne przez cały rok szkolny. Upoważnienie może być odwołane lub zmienione w każdej chwili.

3.    Upoważnienie do odbioru przez osobę nieletnią (rodzeństwo) będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola.

4.    Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważniać określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa oraz telefoniczne zawiadomienie dyrektora przedszkola lub wychowawcy.

5.    Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo.

6.    O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji Przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami) dziecka.

7.    Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).

8.    W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

9.    Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

10.    Dzieci powinny być przyprowadzone do przedszkola od godz. 8:00-8.30.

11.    Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi Przedszkole.

12.    Dziecko jest pod opieką rodzica od momentu przekazania go przez pracownika przedszkola rodzicom (opiekunom prawnym). Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiedzialna jest za jego bezpieczeństwo.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 2 „ Miś Uszatek” w Swarzędzu dnia 04.09.2012 roku.