REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek”w Swarzędzu

I. Postanowienia ogólne

§1 
Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu. 

§2 
1. Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające. 
2. Rada decyduje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia. 

§3 
1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco- doradczym. 
2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. 

II. Wybory do Rady

1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców. 
2. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową. 
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału. 
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica. 
5. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej 
6. Wybory odbywają się w głosowaniu, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie 
powtarza się dla tych osób. 
7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej. 
8. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób. 
9. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów. 
10. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Przewodniczącego(i jego zastępcę), Sekretarza i Skarbnika. 

III. Procedura wyłaniania Komisji Rewizyjnej

1. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wyłania się z osób, które uzyskały drugi co do liczby głosów wynik. Jeżeli dwie osoby uzyskają równą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. 
2. Kandydaci wybierają ze swego grona trzyosobową Komisję rewizyjną. Pierwsze posiedzenie Komisji powinno odbyć się w ciągu czternastu dni od przeprowadzenia wyborów. 
3. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady Rodziców, w tym działalność finansową. Dwa razy w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru. 
Podstawa prawna: Ustawa z 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 80, poz. 542) 

IV. Władze Rady

§1 
Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. 

§2 
1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. 
2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący. 
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 
5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Dwa razy w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru. 

V. Posiedzenia Rady

§1 
1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie , nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu. 
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora Przedszkola lub Rady Pedagogicznej. 

§2 
1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego. Członkowie Rady na siedem dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku obrad jest zamieszczany także na stronie internetowej przedszkola. 
2. Posiedzenia Rady są prowadzone przez przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady. 
3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 
4. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady. 

§3 
1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady. 

VI. Podejmowanie uchwał

§1 
1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw. 
2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym. 

§2 
Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły. 

§3 
Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały. 

VII. Prawa i obowiązki członków Rady

§1 
1. Członkowie Rady mają prawo: 
1) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych; 
2) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola; 
3) głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę; 
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 

VIII. Fundusze Rady

§1 
Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola. 

§2 
1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy Rady są ustalone corocznie przez Radę w preliminarzu budżetowym. 
2. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczone jedynie na zadania, które wynikają ze statutu przedszkola. 

§3 
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać: 
1) Dyrektor, 
2) Rada Pedagogiczna. 

§4 
1. Rada ma wydzielone konto bankowe. 
2. Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem dwóch upoważnionych osób: Przewodniczącego i Skarbnika. 

IX. Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
Regulamin uchwalono 27.11.2007r.