2019.03.26 Wizyta w Centrum Historii i Sztuki- grupa 4