WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU SIERPNIU (DYŻUR) BĘDZIE PRZESŁANA WIADOMOŚCIĄ SMS NA NR TELEFONU RODZICA.

NR KONTA POZOSTAJE BEZ ZMIAN ORAZ TERMIN PŁATNOŚCI DO 10.09.2022 r.

Dziękuję i proszę o terminowe regulowanie płatności.